Pravidla soutěže

Pravidla soutěže „Pražský rally sprint o 3 x 2 VIP vstupenky na 26. ročník motoristického závodu Pražský rallysprint“.  

 

Pořadatel a Organizátor soutěže: 

Racing 21 s.r.o.
ulice: Mistřínská 393/6
Zličín, 155 21 Praha
IČO: 04690192
společnost zapsaná na základě spisové značky C 252161/MSPH Městský soud v Praze
za společnost jedná: Mgr. Vojtěch Štajf, Jednatel

(dále jen „Pořadatel“) 

Karel Janeček
ulice: Lázeňská 285/11
110 00 Praha 1

(dále jen „Organizátor“)

 

 1. Termín soutěže:

Soutěž bude probíhat prostřednictvím sociální sítě Facebook na profilu @kareljanecekcz od 20.3.2022 okamžikem vypublikování do 23.03.2022 21:21:00, (dále jen „Doba trvání soutěže“)

 

 1. Podmínky účasti v soutěži: 

Soutěžícím se může stát pouze osoba, která: 

- má doručovací adresu na území České republiky;
Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce.
V něm bude výslovně uvedeno, že zákonný zástupce souhlasí s účastí zastoupeného v Soutěži, souhlasí s pravidly této Soutěže a souhlasí se zpracováním osobních údajů (svých i zastoupeného) za účelem jejich využití v rámci Soutěže. Povinností Soutěžícího je předložit Pořadateli či Organizátorovi souhlas zákonného zástupce, a to jeho zasláním na e-mail info@nestle.cz. Nepředloží-li Soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce ani do 5 dnů ode dne, kdy o jeho předložení byl požádán, je Organizátor či Pořadatel oprávněn Soutěžícího bez náhrady vyloučit ze Soutěže. Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že splní veškeré podmínky pro účast v Soutěži stanovené těmito pravidly;

 • má v Době trvání soutěže aktivní účet na sociální síti Facebook;
 • zapojením do soutěže vyslovuje svůj souhlas s podmínkami soutěže a se zpracováním osobních údajů;
 • splní pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat; 
 • dodržuje pravidla sociální sítě Facebook;

(Dále jen „Soutěžící“).

 

 1. Princip soutěže:

Potenciální Soutěžící se může do soutěže zapojit po splnění následujících kroků uvedených v těchto pravidlech.


4.1. Na facebookovém profilu @kareljanecekcz bude zveřejněn soutěžní příspěvek v tomto nebo podobném znění:

 

Za pár dní se jako navigátor pořádně projedu po boku závodníka Vojty Štajfa. 26.3. se totiž koná 26. ročník Pražského rallysprintu na Strahově. 

 

Chcete se na populární motoristický závod podívat a dostat se do VIP cateringového stanu? Mám pro vás připravenou soutěž o 3 x 2 VIP vstupenky a s výherci se velmi rád pozdravím v servisním zázemí týmu Racing 21. 

 

Na tuto akci se moc těším, protože se na startu jako navigátor objevím po dlouhých čtyřech letech. Tentokrát to bude ve voze Opel Kadett GT/E týmu Racing 21, se kterým získali Vojta Štajf a Vláďa Zelinka v roce 2021 titul mistrů Evropy v historických rally. Sám jsem se Pražského rallysprintu zúčastnil jako spolujezdec již v letech 2014, 2016 a 2018, pokaždé s jiným závodním vozem. V roce 2014 to bylo se Subaru Impreza a v roce 2016 jsme se Škodou Fabia R5 získali s Vojtou celkový bronz. 

 

Soutěžní otázka zní: Jaké závodní auto jsme českým motoristickým fanouškům představili jako tehdejší horkou novinku světových soutěžních tratí v roce 2018?

 

Odpovědi pište do komentářů pod tento příspěvek do středy 23.3. 21:21. 3 náhodně vybrané výherce pak budeme informovat zprávou o způsobu převzetí vstupenek.

 

Budu velmi rád, pokud naší posádce budete v sobotu fandit a případně na místě připojíte svůj podpis na petiční arch mé prezidentské kandidatury.

 

 

4.2. Do soutěže je možné se zapojit tím, že Soutěžící splní veškeré kroky, které jsou popsané v odstavci číslo 1. (viz odstavec výše). 

 

4.3. Výherce stanoví náhodný výběr ze všech zúčastněných po skončení Doby trvání soutěže, kteří zcela splnili pravidla soutěže.

 

4.4. Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou. V případě porušení této podmínky, bude Soutěžící ze soutěže vyřazen. 

 

4.5. Kompletní znění pravidel v českém jazyce bude po celou Dobu trvání soutěže dostupné na webových stránkách: www.kareljanecek.cz. Pořadatel je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže i v průběhu jejího trvání, např. zkrátit ji, přerušit, zrušit, změnit předmět výhry. V případě změny pravidel soutěže, bude o změně Pořadatel informovat na uvedených webových stránkách a na profilu @kareljanecekcz na síti Facebook. 

4.6. Organizátor se souhlasem Pořadatele si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Soutěžícího ze soutěže, který vykazuje známky nepoctivého, nekalého či podvodného jednání nebo jiného jednání, které je v rozporu s dobrými mravy a s těmito pravidly. Organizátor se souhlasem Pořadatele má právo z těchto důvodů vyloučit ze soutěže též výherce. 

4.7. Soutěžící si je vědom, že na účast v soutěži ani na výhru nemá právní nárok, tedy nelze je právně vymáhat. Soutěžící si je také vědom toho, že k převzetí výhry bude třeba jeho součinnost a je připraven ji poskytnout.4.8. Soutěžní příspěvek nesmí: 

 • být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky; 
 • obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost; 
 • obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah; 
 • hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob; 
 • podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání; 
 • obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví; obsahovat skrytou reklamu; 
 • jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Pořadatele, ale ani označených profilů v komentáři pod soutěžním příspěvkem. 
 • Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně Pořadateli a/nebo Organizátorovi se souhlasem Pořadatele. 

4.9. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele i Organizátora. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a bude náhodně vybrán jiný výherce. 

4.10. Pořadatel ani Organizátor neodpovídá za jakékoliv technické problémy při používání sociální sítě Facebook, zejména neodpovídá za nedoručení soukromé zprávy nebo jiného upozornění, kterým bude informovat výherce či náhradního výherce soutěže. 

 

 1. Výhra a vyhlášení výherců: 

 

5.1. Výhrou jsou 3 x 2 VIP lístky na 26. ročník motoristického závodu Pražský rallysprint v Praze na Strahově.

 

 

5.2. Nejpozději první den po skončení soutěže budou náhodně vybráni 3 výherci, kteří splní pravidla soutěže a budou vyhlášeni jako výherci. Vyhlášení výherců proběhne jejich označením pod soutěžním příspěvkem na facebookovém profilu @kareljanecekcz. Zároveň bude výhercům zaslaná soukromá zpráva prostřednictvím sítě Facebook, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne vyhlášení výherců. 

5.3. Soutěžící souhlasí, aby Pořadatel zveřejnil na Facebooku při oznámení výherce jeho uživatelské jméno ze sociální sítě Facebook. 

5.4. Aby mohla být výhra výherci předána, je zapotřebí aby poskytl Pořadateli či Organizátorovi soutěže potřebnou součinnost, prostřednictvím soukromé zprávy zaslal na facebookový účet @kareljanecekcz celé jméno, úplnou doručovací adresu a telefonický kontakt, na kterou bude výhra doručena prostřednictvím poštovních, kurýrních nebo jiných doručovacích služeb. Pokud tak neučiní do 24. 03. 2022 12:21:00, může Pořadatel a/nebo Organizátor se souhlasem Pořadatele vybrat jiného výherce nebo rozhodnout o tom, že výhra propadne Pořadateli. 

5.5. Výhru si výherce převezme osobně před vstupem na 26. rallye pořádanou na adrese: Vaníčkova 315/7, Břevnov, 169 00 Praha-Praha 6. O konkrétním způsobu – upřesnění místa a čase převzetí – bude výherce informován nejpozději 25.3.2022.

5.6. Náklady spojené s předáním výhry hradí Pořadatel.

 

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů: 

Vložením komentáře pod soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly soutěže a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „Údaje“) a s jejich zařazením do databáze Pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je Organizátor pro účely této soutěže, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do 2 let od poskytnutí údajů, nebude-li tento souhlas odvolán dříve. 

Zpracovávaným osobním údajem Soutěžících je – uživatelské jméno na sociální síti Facebook. 

Zpracovávanými osobními údaji výherců jsou – jméno, příjmení, úplná doručovací adresa včetně ulice, čísla popisného, PSČ a názvu obce, telefonní číslo. 

Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím Facebookové zprávy profilu @kareljanecekcz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla Pořadatele. Odvoláním svého souhlasu bude soutěžící vyřazen ze soutěže, a zároveň ztrácí nárok na výhru v soutěži. 

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné, 
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů 
 • právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně, 
 • právo na omezení zpracování osobních údajů, 
 • právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů, 
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování, 
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení. 

Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat bez nároku na požadování úhrady nákladů souvisejících s poskytnutím informace.

Výslovně se uvádí, že Soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci soutěže, nemůže být do soutěže zařazen a jeho osobní údaje budou vymazány. 

Se zpracováním osobních údajů mohou Pořadateli pomáhat také tito zpracovatelé: 

- Organizátor soutěže „Karel Janeček“, zajišťující správu facebookového profilu @kareljanecek a další související činnosti; dále také provozovatel poštovních či kurýrních služeb. 

 

 1. Další podmínky soutěže:

Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společnosti Meta Inc. nebo Meta Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli soutěže, a nikoliv společnosti Meta Inc. nebo Meta Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se Soutěžící mohou obrátit s dotazem zprávou na facebookovém profilu @kareljanecekcz.

V Praze dne 20.3.2022

Informace o cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.