Zásady zpracování osobních údajů

Spolek P21, z. s., se sídlem Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1 („P21"), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro P21 prioritou.

P21 je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své činnosti, kterou je podpora kandidatury Karla Janečka pro volbu prezidenta republiky v roce 2023.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů Vámi poskytnutých P21 v souvislosti se sběrem podpisů na petici na podporu kandidatury Karla Janečka pro volbu prezidenta republiky v roce 2023, (ii) zpracování osobních údajů Vámi poskytnutých P21 na dobrovolné bázi, (iii) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností P21 a na (iv) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů P21.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.


Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je P21.

Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje v souvislosti s připojením svého podpisu na petici na podporu kandidatury Karla Janečka pro volbu prezidenta republiky v roce 2023 nebo na základě dobrovolného souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášení k odběru novinek a dalších informací zasílaných správcem. Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.


Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je správce získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se zejména o: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, e-mail, telefon, podpis.


Účel zpracování osobních údajů, souhlas

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění zákonných povinností spojených se sběrem podpisů na petici na podporu kandidáta pro volbu prezidenta republiky v roce 2023, plnění právních povinností a dále v případě souhlasu subjektu údajů i za účelem přímého kontaktování včetně zasílání sdělení a informací týkajících se kandidatury Karla Janečka pro volbu prezidenta republiky v roce 2023. Subjekt údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma z odběru sdělení a informací týkajících se kandidatury Karla Janečka pro volbu prezidenta republiky v roce 2023 odhlásit.


Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.


Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování prováděného za účelem přímého zasílání sdělení a informací je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů nebo oprávněný zájem správce (získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 480/2004 Sb.).V ostatních případech je právním základem zpracování splnění smlouvy, ochrana oprávněných zájmů správce (ochrana majetku, uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.) a splnění právní povinnosti.


Doba zpracovávání osobních údajů

V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán. V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.


Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).


Přístup k osobním údajům

K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce a případně též třetí osoby - příjemci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů.


PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.


  • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás P21 zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude P21 oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).
  • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás P21 zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. P21 opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
  • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, P21 vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to P21 ukládá zákonná povinnost.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po P21 požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby P21 Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, P21 Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
  • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů P21. V případě, že P21 neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.


Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte emailem na tohlejsmemy@kareljanecek.cz. P21 si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.


Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 21. 1. 2022.

Nastavení cookies

Následujícím nastavením můžete upravit jaké soubory cookie se budou používat na této stránce.
Popis k čemu jaké soubory cookie slouží naleznete v tabulce na této stránce.

Pouze nutné cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytně nutné pro váš pohyb po webové stránce a využívání všech funkcí, např. nastavení preferencí soukromí, přihlašování nebo vyplňování formulářů. Bez těchto cookies by nebylo možné řádně poskytovat služby požadované při používání naší stránky. Nezbytně nutné cookies nevyžadují souhlas uživatele dle příslušných právních předpisů. Můžete si také nakonfigurovat webový prohlížeč a nezbytně nutné soubory cookies zablokovat, ovšem následně se může stát, že nebudete moci používat všechny funkce stránky tak, jak byste chtěli.

Funkční soubory cookies

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci na webu pohybují, což nám pomáhá optimalizovat váš zážitek. Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme moci používat vaše údaje tímto způsobem.

Reklamní soubory cookies

Tyto soubory cookies (zvané také cílené nebo reklamní cookies) se používají k zobrazování reklam na stránkách třetích stran, které by více odpovídaly vaší osobě a vašim zájmům. Používají se také k omezení počtu shlédnutí reklam a měření účinností reklamních kampaní.